Algemene Voorwaarden

Voelsprietje
Pieter Sneeuwplein 12
9641 KA  Veendam

(Voelsprietje is een onderdeel van Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau Vlinder)


Artikel 1: Definities
1.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Voelsprietje en opdrachtgever en/of deelnemer van coachtrajecten, workshops en andere vormen van begeleiding (hierna te noemen: ’begeleiding’).
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Voelsprietje een overeenkomst sluit tot het verzorgen van begeleiding, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de begeleiding.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon, die daadwerkelijk aan de begeleiding deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Voelsprietje en een opdrachtgever waarop Voelsprietje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Voelsprietje, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
3.1 De door Voelsprietje uitgebrachte offertes, zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Voelsprietje is slechts aan offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een inschrijvingsformulier van Voelsprietje ondertekent of door uitdrukkelijke bevestiging door Voelsprietje van diens per e-mail verzonden aanmelding.
4.2 Nadat de deelnemer zich aanmeldt voor een workshop, lezing of een afspraak maakt in de praktijk, zendt Voelsprietje een e-mail naar de deelnemer ter bevestiging van de datum en tijd en de afspraak. In deze mail kan ook gevraagd worden naar deelnemers persoonsgegevens, daar deze gegevens wettelijk vereist zijn om diensten te verlenen en de wettelijke administratieve verplichting die Voelsprietje daarbij heeft.
4.3 Indien deelnemer de genoemde e-mail in artikel 4.2 beantwoordt en de benodigde persoonsgegevens aanlevert, verleent deelnemer toestemming om deze persoonsgegevens vast te leggen in de administratie van Voelsprietje.
4.4 Deelnemer heeft het recht de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Wij verwijzen hiervoor naar onze privacy verklaring.
4.5 Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Voelsprietje en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
4.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Voelsprietje.
Artikel 5. Opzegging en Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst met Voelsprietje en opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
● Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Voelsprietje omstandigheden ter kennis komen, die Voelsprietje te vrezen geven, dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
● Indien Voelsprietje de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Voelsprietje bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Voelsprietje schadevergoeding te vorderen.
5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen, waarvan Voelsprietje zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomsten redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Voelsprietje bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, wordt het honorarium en de gemaakte kosten op grond van Artikel 6 in rekening gebracht en dient de opdrachtgever deze te voldoen.
5.4 De overeenkomst kan slechts door de opdrachtgever worden beëindigd door schriftelijke opzegging. Hiervoor gelden de voorwaarden gesteld in Artikel 6.
5.5 Voelsprietje heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de opdrachtgever.
Artikel 6. Annulering overeenkomst
6.1 De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de overeenkomst voor begeleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief of per uitdrukkelijk door Voelsprietje bevestigde e-mail.
6.2 De opdrachtgever kan de begeleiding tot 31 kalenderdagen voor de eerste begeleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten (20% van de deelnamekosten), tenzij uitdrukkelijk een andere termijn, langer of korter, is overeengekomen en door beide partijen is ondertekent of per mail wederzijds is bevestigd.
6.3 Bij annulering door de zakelijke opdrachtgever, korter dan 31 kalenderdagen of korter dan de wederzijds overeengekomen annuleringsperiode, voor de eerste begeleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste begeleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de begeleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
6.4 Bepaling 6.4 geldt voor particuliere opdrachtgevers, die een begeleidingstraject met Voelsprietje zijn overeengekomen. Een begeleidingstraject bestaat uit meerdere begeleidingsdagen of een begeleidingsdag die langer dan 2 uur duurt.
● Bij annulering door de particuliere opdrachtgever, 14 tot 31 dagen voor de eerste begeleidingsdag, betaalt de opdrachtgever 25% van de volledige begeleidingstrajectkosten.
● Bij annulering door de particuliere opdrachtgever, 7 tot 14 dagen voor de eerste begeleiding, betaalt de opdrachtgever 50% van de volledige begeleidingstraject kosten.
● Bij annulering door de particuliere opdrachtgever, 48 uur tot 7 dagen voor de eerste begeleidingsdag betaalt de opdrachtgever 75% van de volledige begeleidingstrajectkosten.
● Bij annulering door de opdrachtgever korter dan 48 uur voor de eerste begeleidingsdag betaalt de opdrachtgever de volledige begeleidingstrajectkosten.
6.5 Bepaling 6.5 geldt voor particuliere opdrachtgevers die begeleiding, van maximaal 2 uur, zonder vast traject zijn overeengekomen met Voelsprietje.
● Bij annulering door particuliere opdrachtgever korter dan 48 uur voor de begeleiding, betaald de opdrachtgever de volledige begeleidingskosten.
6.6 In het geval van schriftelijk aantoonbare ziekte of aantoonbare zwaarwegende onverwachte gebeurtenis (overmacht) die deelname van de deelnemer aan de overeengekomen begeleiding onmogelijk maakt, kan Voelsprietje een vervangend begeleidingsmoment aanbieden.
6.7 Voelsprietje heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de begeleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Voelsprietje bedrag.
Artikel 7. Betaling
7.1 Voelsprietje brengt begeleidingskosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Voelsprietje en in ieder geval voor aanvang van de training. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van Voelsprietje.
De particuliere opdrachtgever dient de begeleidingskosten te voldoen per begeleiding door contant te betalen of te pinnen. Bij contante betaling nemen wij om veiligheidsredenen geen biljetten van 100 en 200 euro aan.
7.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de begeleidingskosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst, brochure of op de website van Voelsprietje wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
7.3 Na het verstrijken van 21 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Tevens is opdrachtgever bij niet tijdig betaling verplicht aan Voelsprietje in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Voelsprietje en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Voelsprietje onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan. Voelsprietje kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Voelsprietje kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.6 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Voelsprietje verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Intellectuele eigendom
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door Voelsprietje uitgegeven boeken, schilderijen, brochures, begeleidingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, grondkaarten, speelkaarten, syllabi en welke andere in de begeleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook berust bij Voelsprietje of haar licentiegevers.
8.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voelsprietje zijn video en audio opnamen tijdens de begeleiding verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door Voelsprietje aan de opdrachtgever noch de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom.
8.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voelsprietje zullen door de opdrachtgever noch de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
8.4 Ook het auteursrecht op de website, boeken, offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Voelsprietje berust uitsluitend bij Voelsprietje.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Voelsprietje geleverde diensten of goederen blijven het eigendom van Voelsprietje, totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit de met Voelsprietje gesloten overeenkomst is nagekomen.
9.2 Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Voelsprietje, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Voelsprietje haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Voelsprietje zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
9.3 Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Voelsprietje zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand-, ontploffing- en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Voelsprietje spant zich in om de gegeven begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
10.2 Voelsprietje en eigenaar E.M.J. Bohte-de Wilde staan op geen enkele wijze in voor en nemen geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de deelnemer en/of de opdrachtgever na de begeleiding met de opgedane kennis doet.
10.3 Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van Voelsprietje, is Voelsprietje en eigenaar E.M.J. Bohte-de Wilde niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door Voelsprietje en eigenaar E.M.J. Bohte-de Wilde is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Voelsprietje aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Voelsprietje en eigenaar E.M.J. Bohte-de Wilde beperkt tot artikel 10.7.
10.4 Voelsprietje is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of welke andere schade dan ook.
10.5 Voelsprietje en eigenaar E.M.J. Bohte-de Wilde zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstaf van persoonlijke eigendommen en persoonlijk welzijn en handelen van bezoekers, deelnemers en opdrachtgevers.
10.6 Voelsprietje is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
10.7 Alle eventuele aansprakelijkheid van Voelsprietje is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende begeleiding bij de opdrachtgever en/of deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de begeleiding door Voelsprietje wordt geannuleerd.
10.8 Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
Artikel 11. Ziekte
11.1 Wanneer de opdrachtgever en/of deelnemer tijdens de begeleiding ziek wordt, heeft de opdrachtgever en/of deelnemer ten alle tijde de mogelijkheid om de begeleidingsdag in te halen in een vergelijkbare groep of op het vervangende begeleidingsmoment dat Voelsprietje aanbiedt.
11.2 Wanneer de begeleider van Voelsprietje ziek wordt, zal er voor passende vervanging gezorgd worden of zullen de deelnemers een vervangend begeleidingsmoment aangeboden krijgen.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Voelsprietje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Voelsprietje daaronder begrepen.
12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Voelsprietje opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Voelsprietje niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4 Indien Voelsprietje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 13. Geschilbeslechting
13.1 De rechter in de woonplaats van Voelsprietje is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Voelsprietje (E.M.J. Bohte-de Wilde) het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen Voelsprietje en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 15. Vindplaats voorwaarden
15.1 Deze algemene voorwaarden zijn aan u verstrekt gelijktijdig met de overeenkomst.
15.2 Een extra exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegestuurd.
15.3 Deze voorwaarden zijn vindbaar op www.voelsprietje.nl.